top of page

ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம

Sri Vishnu Sahasranam

Tamil 

ஓஂ ஷுக்லாஂபர஧ரஂ விஷ்ணுஂ ஷஷிவர்ணஂ சதுர்புஜம் |
ப்ரஸந்நவ஦நஂ ஧்யாயேத் ஸர்வவி஘்நோபஷாஂதயே || 1 ||

யஸ்ய஦்விர஦வக்த்ரா஦்யாஃ பாரிஷ஦்யாஃ பரஃ ஷதம் |
வி஘்நஂ நி஘்நஂதி ஸததஂ விஷ்வக்ஸேநஂ தமாஷ்ரயே || 2 ||

வ்யாஸஂ வஸிஷ்஠ நப்தாரஂ ஷக்தேஃ பௌத்ரமகல்மஷஂ |
பராஷராத்மஜஂ வஂ஦ே ஷுகதாதஂ தபோநி஧ிஂ || 3 ||

வ்யாஸாய விஷ்ணு ரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே |
நமோ வை ப்ரஹ்மநி஧யே வாஸிஷ்஠ாய நமோ நமஃ || 4 ||

அவிகாராய ஷு஦்஧ாய நித்யாய பரமாத்மநே |
ஸ஦ைக ரூப ரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே || 5 ||

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜந்மஸஂஸாரபஂ஧நாத் |
விமுச்யதே நமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 6 ||

ஓஂ நமோ விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே |

ஷ்ரீ வைஷஂபாயந உவாச
ஷ்ருத்வா ஧ர்மா நஷேஷேண பாவநாநி ச ஸர்வஷஃ |
யு஧ிஷ்஠ிரஃ ஷாஂதநவஂ புநரேவாப்ய பாஷத || 7 ||

யு஧ிஷ்஠ிர உவாச
கிமேகஂ ஦ைவதஂ லோகே கிஂ வா஽ப்யேகஂ பராயணஂ
ஸ்துவஂதஃ கஂ கமர்சஂதஃ ப்ராப்நுயுர்மாநவாஃ ஷுபம் || 8 ||

கோ ஧ர்மஃ ஸர்வ஧ர்மாணாஂ பவதஃ பரமோ மதஃ |
கிஂ ஜபந்முச்யதே ஜஂதுர்ஜந்மஸஂஸார பஂ஧நாத் || 9 ||

ஷ்ரீ பீஷ்ம உவாச
ஜ஗த்ப்ரபுஂ ஦ேவ஦ேவ மநஂதஂ புருஷோத்தமஂ |
ஸ்துவந்நாம ஸஹஸ்ரேண புருஷஃ ஸததோத்஥ிதஃ || 1௦ ||

தமேவ சார்சயந்நித்யஂ பக்த்யா புருஷமவ்யயஂ |
஧்யாயந் ஸ்துவந்நமஸ்யஂஷ்ச யஜமாநஸ்தமேவ ச || 11 ||

அநா஦ி நி஧நஂ விஷ்ணுஂ ஸர்வலோக மஹேஷ்வரஂ |
லோகா஧்யக்ஷஂ ஸ்துவந்நித்யஂ ஸர்வ ஦ுஃ஖ாதி஗ோ பவேத் || 12 ||

ப்ரஹ்மண்யஂ ஸர்வ ஧ர்மஜ்ஞஂ லோகாநாஂ கீர்தி வர்஧நஂ |
லோகநா஥ஂ மஹ஦்பூதஂ ஸர்வபூத பவோ஦்பவம்|| 13 ||

ஏஷ மே ஸர்வ ஧ர்மாணாஂ ஧ர்மோ஽஧ிக தமோமதஃ |
ய஦்பக்த்யா புஂ஡ரீகாக்ஷஂ ஸ்தவைரர்சேந்நரஃ ஸ஦ா || 14 ||

பரமஂ யோ மஹத்தேஜஃ பரமஂ யோ மஹத்தபஃ |
பரமஂ யோ மஹ஦்ப்ரஹ்ம பரமஂ யஃ பராயணம் | 15 ||

பவித்ராணாஂ பவித்ரஂ யோ மஂ஗ளாநாஂ ச மஂ஗ளஂ |
஦ைவதஂ ஦ேவதாநாஂ ச பூதாநாஂ யோ஽வ்யயஃ பிதா || 16 ||

யதஃ ஸர்வாணி பூதாநி பவஂத்யா஦ி யு஗ா஗மே |
யஸ்மிஂஷ்ச ப்ரலயஂ யாஂதி புநரேவ யு஗க்ஷயே || 17 ||

தஸ்ய லோக ப்ர஧ாநஸ்ய ஜ஗ந்நா஥ஸ்ய பூபதே |
விஷ்ணோர்நாம ஸஹஸ்ரஂ மே ஷ்ருணு பாப பயாபஹம் || 18 ||

யாநி நாமாநி ஗ௌணாநி வி஖்யாதாநி மஹாத்மநஃ |
஋ஷிபிஃ பரி஗ீதாநி தாநி வக்ஷ்யாமி பூதயே || 19 ||

஋ஷிர்நாம்நாஂ ஸஹஸ்ரஸ்ய வே஦வ்யாஸோ மஹாமுநிஃ ||
஛ஂ஦ோ஽நுஷ்டுப் த஥ா ஦ேவோ ப஗வாந் ஦ேவகீஸுதஃ || 2௦ ||

அம௃தாஂ ஷூ஦்பவோ பீஜஂ ஷக்திர்஦ேவகிநஂ஦நஃ |
த்ரிஸாமா ஹ௃஦யஂ தஸ்ய ஷாஂத்யர்஥ே விநியுஜ்யதே || 21 ||

விஷ்ணுஂ ஜிஷ்ணுஂ மஹாவிஷ்ணுஂ ப்ரபவிஷ்ணுஂ மஹேஷ்வரஂ ||
அநேகரூப ஦ைத்யாஂதஂ நமாமி புருஷோத்தமம் || 22 ||

பூர்வந்யாஸஃ
அஸ்ய ஷ்ரீ விஷ்ணோர்஦ிவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மஹாமஂத்ரஸ்ய ||
ஷ்ரீ வே஦வ்யாஸோ ப஗வாந் ஋ஷிஃ |
அநுஷ்டுப் ஛ஂ஦ஃ |
ஷ்ரீமஹாவிஷ்ணுஃ பரமாத்மா ஷ்ரீமந்நாராயணோ ஦ேவதா |
அம௃தாஂஷூ஦்பவோ பாநுரிதி பீஜஂ |
஦ேவகீநஂ஦நஃ ஸ்ரஷ்டேதி ஷக்திஃ |
உ஦்பவஃ, க்ஷோபணோ ஦ேவ இதி பரமோமஂத்ரஃ |
ஷஂ஖ப௃ந்நஂ஦கீ சக்ரீதி கீலகம் |
ஷாரஂ஗஧ந்வா ஗஦ா஧ர இத்யஸ்த்ரம் |
ர஥ாஂ஗பாணி ரக்ஷோப்ய இதி நேத்ரஂ |
த்ரிஸாமாஸாம஗ஃ ஸாமேதி கவசம் |
ஆநஂ஦ஂ பரப்ரஹ்மேதி யோநிஃ |
஋துஸ்ஸு஦ர்ஷநஃ கால இதி ஦ி஗்பஂ஧ஃ ||
ஷ்ரீவிஷ்வரூப இதி ஧்யாநஂ |
ஷ்ரீ மஹாவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்஥ே ஸஹஸ்ரநாம ஜபே விநியோ஗ஃ |

கரந்யாஸஃ
விஷ்வஂ விஷ்ணுர்வஷட்கார இத்யஂ஗ுஷ்஠ாப்யாஂ நமஃ
அம௃தாஂ ஷூ஦்பவோ பாநுரிதி தர்ஜநீப்யாஂ நமஃ
ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக௃த் ப்ரஹ்மேதி ம஧்யமாப்யாஂ நமஃ
ஸுவர்ணபிஂ஦ு ரக்ஷோப்ய இதி அநாமிகாப்யாஂ நமஃ
நிமிஷோ஽நிமிஷஃ ஸ்ர஗்வீதி கநிஷ்஠ிகாப்யாஂ நமஃ
ர஥ாஂ஗பாணி ரக்ஷோப்ய இதி கரதல கரப௃ஷ்஠ாப்யாஂ நமஃ

அஂ஗ந்யாஸஃ
ஸுவ்ரதஃ ஸுமு஖ஃ ஸூக்ஷ்ம இதி ஜ்ஞாநாய ஹ௃஦யாய நமஃ
ஸஹஸ்ரமூர்திஃ விஷ்வாத்மா இதி ஐஷ்வர்யாய ஷிரஸே ஸ்வாஹா
ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வ இதி ஷக்த்யை ஷி஖ாயை வஷட்
த்ரிஸாமா ஸாம஗ஸ்ஸாமேதி பலாய கவசாய ஹுஂ
ர஥ாஂ஗பாணி ரக்ஷோப்ய இதி நேத்ராப்யாஂ வௌஷட்
ஷாஂ஗஧ந்வா ஗஦ா஧ர இதி வீர்யாய அஸ்த்ராயபட்
஋துஃ ஸு஦ர்ஷநஃ கால இதி ஦ி஗்பஂ஧ஃ

஧்யாநம்
க்ஷீரோ஧ந்வத்ப்ர஦ேஷே ஷுசிமணிவிலஸத்ஸைகதேமௌக்திகாநாஂ
மாலாக்லுப்தாஸநஸ்஥ஃ ஸ்படிகமணிநிபைர்மௌக்திகைர்மஂ஡ிதாஂ஗ஃ |
ஷுப்ரைரப்ரைர஦ப்ரைருபரிவிரசிதைர்முக்தபீயூஷ வர்ஷைஃ
ஆநஂ஦ீ நஃ புநீயா஦ரிநலிந஗஦ா ஷஂ஖பாணிர்முகுஂ஦ஃ || 1 ||

பூஃ பா஦ௌ யஸ்ய நாபிர்விய஦ஸுரநிலஷ்சஂ஦்ர ஸூர்யௌ ச நேத்ரே
கர்ணாவாஷாஃ ஷிரோ஦்யௌர்மு஖மபி ஦ஹநோ யஸ்ய வாஸ்தேயமப்஧ிஃ |
அஂதஃஸ்஥ஂ யஸ்ய விஷ்வஂ ஸுர நர஖஗஗ோபோ஗ி஗ஂ஧ர்வ஦ைத்யைஃ
சித்ரஂ ரஂ ரம்யதே தஂ த்ரிபுவந வபுஷஂ விஷ்ணுமீஷஂ நமாமி || 2 ||

ஓஂ நமோ ப஗வதே வாஸு஦ேவாய !

ஷாஂதாகாரஂ புஜ஗ஷயநஂ ப஦்மநாபஂ ஸுரேஷஂ
விஷ்வா஧ாரஂ ஗஗நஸ஦௃ஷஂ மே஘வர்ணஂ ஷுபாஂ஗ம் |
லக்ஷ்மீகாஂதஂ கமலநயநஂ யோ஗ிபிர்஧்யாந஗ம்யம்
வஂ஦ே விஷ்ணுஂ பவபயஹரஂ ஸர்வலோகைகநா஥ம் || 3 ||

மே஘ஷ்யாமஂ பீதகௌஷேயவாஸஂ
ஷ்ரீவத்ஸாகஂ கௌஸ்துபோ஦்பாஸிதாஂ஗ம் |
புண்யோபேதஂ புஂ஡ரீகாயதாக்ஷஂ
விஷ்ணுஂ வஂ஦ே ஸர்வலோகைகநா஥ம் || 4 ||

நமஃ ஸமஸ்த பூதாநாஂ ஆ஦ி பூதாய பூப௃தே |
அநேகரூப ரூபாய விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 5||

ஸஷஂ஖சக்ரஂ ஸகிரீடகுஂ஡லஂ
ஸபீதவஸ்த்ரஂ ஸரஸீருஹேக்ஷணஂ |
ஸஹார வக்ஷஃஸ்஥ல ஷோபி கௌஸ்துபஂ
நமாமி விஷ்ணுஂ ஷிரஸா சதுர்புஜம் | 6||

஛ாயாயாஂ பாரிஜாதஸ்ய ஹேமஸிஂஹாஸநோபரி
ஆஸீநமஂபு஦ஷ்யாமமாயதாக்ஷமலஂக௃தம் || 7 ||

சஂ஦்ராநநஂ சதுர்பாஹுஂ ஷ்ரீவத்ஸாஂகித வக்ஷஸம்
ருக்மிணீ ஸத்யபாமாப்யாஂ ஸஹிதஂ க௃ஷ்ணமாஷ்ரயே || 8 ||

பஂசபூஜ
லஂ - ப௃஥ிவ்யாத்மநே ஗ஂ஥ஂ ஸமர்பயாமி
ஹஂ - ஆகாஷாத்மநே புஷ்பைஃ பூஜயாமி
யஂ - வாய்வாத்மநே ஧ூபமா஘்ராபயாமி
ரஂ - அ஗்ந்யாத்மநே ஦ீபஂ ஦ர்ஷயாமி
வஂ - அம௃தாத்மநே நைவே஦்யஂ நிவே஦யாமி
ஸஂ - ஸர்வாத்மநே ஸர்வோபசார பூஜா நமஸ்காராந் ஸமர்பயாமி

ஸ்தோத்ரம்

ஹரிஃ ஓம்

விஷ்வஂ விஷ்ணுர்வஷட்காரோ பூதபவ்யபவத்ப்ரபுஃ |
பூதக௃஦்பூதப௃஦்பாவோ பூதாத்மா பூதபாவநஃ || 1 ||

பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தாநாஂ பரமா஗திஃ |
அவ்யயஃ புருஷஃ ஸாக்ஷீ க்ஷேத்ரஜ்ஞோ஽க்ஷர ஏவ ச || 2 ||

யோ஗ோ யோ஗வி஦ாஂ நேதா ப்ர஧ாந புருஷேஷ்வரஃ |
நாரஸிஂஹவபுஃ ஷ்ரீமாந் கேஷவஃ புருஷோத்தமஃ || 3 ||

ஸர்வஃ ஷர்வஃ ஷிவஃ ஸ்஥ாணுர்பூதா஦ிர்நி஧ிரவ்யயஃ |
ஸஂபவோ பாவநோ பர்தா ப்ரபவஃ ப்ரபுரீஷ்வரஃ || 4 ||

ஸ்வயஂபூஃ ஷஂபுரா஦ித்யஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வநஃ |
அநா஦ிநி஧நோ ஧ாதா வி஧ாதா ஧ாதுருத்தமஃ || 5 ||

அப்ரமேயோ ஹ௃ஷீகேஷஃ ப஦்மநாபோ஽மரப்ரபுஃ |
விஷ்வகர்மா மநுஸ்த்வஷ்டா ஸ்஥விஷ்஠ஃ ஸ்஥விரோ ஧்ருவஃ || 6 ||

அ஗்ராஹ்யஃ ஷாஷ்வதோ க௃ஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷஃ ப்ரதர்஦நஃ |
ப்ரபூதஸ்த்ரிககுப்஧ாம பவித்ரஂ மஂ஗ளஂ பரம் || 7 ||

ஈஷாநஃ ப்ராண஦ஃ ப்ராணோ ஜ்யேஷ்஠ஃ ஷ்ரேஷ்஠ஃ ப்ரஜாபதிஃ |
ஹிரண்ய஗ர்போ பூ஗ர்போ மா஧வோ ம஧ுஸூ஦நஃ || 8 ||

ஈஷ்வரோ விக்ரமீ஧ந்வீ மே஧ாவீ விக்ரமஃ க்ரமஃ |
அநுத்தமோ ஦ுரா஧ர்ஷஃ க௃தஜ்ஞஃ க௃திராத்மவாந்|| 9 ||

ஸுரேஷஃ ஷரணஂ ஷர்ம விஷ்வரேதாஃ ப்ரஜாபவஃ |
அஹஸ்ஸஂவத்ஸரோ வ்யாளஃ ப்ரத்யயஃ ஸர்வ஦ர்ஷநஃ || 1௦ ||

அஜஸ்ஸர்வேஷ்வரஃ ஸி஦்஧ஃ ஸி஦்஧ிஃ ஸர்வா஦ிரச்யுதஃ |
வ௃ஷாகபிரமேயாத்மா ஸர்வயோ஗விநிஸ்ஸ௃தஃ || 11 ||

வஸுர்வஸுமநாஃ ஸத்யஃ ஸமாத்மா ஸம்மிதஸ்ஸமஃ |
அமோ஘ஃ புஂ஡ரீகாக்ஷோ வ௃ஷகர்மா வ௃ஷாக௃திஃ || 12 ||

ரு஦்ரோ பஹுஷிரா பப்ருர்விஷ்வயோநிஃ ஷுசிஷ்ரவாஃ |
அம௃தஃ ஷாஷ்வதஸ்஥ாணுர்வராரோஹோ மஹாதபாஃ || 13 ||

ஸர்வ஗ஃ ஸர்வ வி஦்பாநுர்விஷ்வக்ஸேநோ ஜநார்஦நஃ |
வே஦ோ வே஦வி஦வ்யஂ஗ோ வே஦ாஂ஗ோ வே஦வித்கவிஃ || 14 ||

லோகா஧்யக்ஷஃ ஸுரா஧்யக்ஷோ ஧ர்மா஧்யக்ஷஃ க௃தாக௃தஃ |
சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹஷ்சதுர்஦ஂஷ்ட்ரஷ்சதுர்புஜஃ || 15 ||

ப்ராஜிஷ்ணுர்போஜநஂ போக்தா ஸஹிஷ்நுர்ஜ஗஦ா஦ிஜஃ |
அந஘ோ விஜயோ ஜேதா விஷ்வயோநிஃ புநர்வஸுஃ || 16 ||

உபேஂ஦்ரோ வாமநஃ ப்ராஂஷுரமோ஘ஃ ஷுசிரூர்ஜிதஃ |
அதீஂ஦்ரஃ ஸஂ஗்ரஹஃ ஸர்஗ோ ஧௃தாத்மா நியமோ யமஃ || 17 ||

வே஦்யோ வை஦்யஃ ஸ஦ாயோ஗ீ வீரஹா மா஧வோ ம஧ுஃ |
அதீஂ஦்ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாபலஃ || 18 ||

மஹாபு஦்஧ிர்மஹாவீர்யோ மஹாஷக்திர்மஹா஦்யுதிஃ |
அநிர்஦ேஷ்யவபுஃ ஷ்ரீமாநமேயாத்மா மஹா஦்ரி஧௃க் || 19 ||

மஹேஷ்வாஸோ மஹீபர்தா ஷ்ரீநிவாஸஃ ஸதாஂ஗திஃ |
அநிரு஦்஧ஃ ஸுராநஂ஦ோ ஗ோவிஂ஦ோ ஗ோவி஦ாஂ பதிஃ || 2௦ ||

மரீசிர்஦மநோ ஹஂஸஃ ஸுபர்ணோ புஜ஗ோத்தமஃ |
ஹிரண்யநாபஃ ஸுதபாஃ ப஦்மநாபஃ ப்ரஜாபதிஃ || 21 ||

அம௃த்யுஃ ஸர்வ஦௃க் ஸிஂஹஃ ஸஂ஧ாதா ஸஂ஧ிமாந் ஸ்஥ிரஃ |
அஜோ ஦ுர்மர்ஷணஃ ஷாஸ்தா விஷ்ருதாத்மா ஸுராரிஹா || 22 ||

஗ுருர்஗ுருதமோ ஧ாம ஸத்யஃ ஸத்யபராக்ரமஃ |
நிமிஷோ஽நிமிஷஃ ஸ்ர஗்வீ வாசஸ்பதிரு஦ார஧ீஃ || 23 ||

அ஗்ரணீ஗்ராமணீஃ ஷ்ரீமாந் ந்யாயோ நேதா ஸமீரணஃ
ஸஹஸ்ரமூர்஧ா விஷ்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ரபாத் || 24 ||

ஆவர்தநோ நிவ௃த்தாத்மா ஸஂவ௃தஃ ஸஂப்ரமர்஦நஃ |
அஹஃ ஸஂவர்தகோ வஹ்நிரநிலோ ஧ரணீ஧ரஃ || 25 ||

ஸுப்ரஸா஦ஃ ப்ரஸந்நாத்மா விஷ்வ஧௃஗்விஷ்வபு஗்விபுஃ |
ஸத்கர்தா ஸத்க௃தஃ ஸா஧ுர்ஜஹ்நுர்நாராயணோ நரஃ || 26 ||

அஸஂ஖்யேயோ஽ப்ரமேயாத்மா விஷிஷ்டஃ ஷிஷ்டக௃ச்஛ுசிஃ |
ஸி஦்஧ார்஥ஃ ஸி஦்஧ஸஂகல்பஃ ஸி஦்஧ி஦ஃ ஸி஦்஧ி ஸா஧நஃ || 27 ||

வ௃ஷாஹீ வ௃ஷபோ விஷ்ணுர்வ௃ஷபர்வா வ௃ஷோ஦ரஃ |
வர்஧நோ வர்஧மாநஷ்ச விவிக்தஃ ஷ்ருதிஸா஗ரஃ || 28 ||

ஸுபுஜோ ஦ுர்஧ரோ வா஗்மீ மஹேஂ஦்ரோ வஸு஦ோ வஸுஃ |
நைகரூபோ ப௃ஹ஦்ரூபஃ ஷிபிவிஷ்டஃ ப்ரகாஷநஃ || 29 ||

ஓஜஸ்தேஜோ஦்யுதி஧ரஃ ப்ரகாஷாத்மா ப்ரதாபநஃ |
஋஦்஦ஃ ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மஂத்ரஷ்சஂ஦்ராஂஷுர்பாஸ்கர஦்யுதிஃ || 3௦ ||

அம௃தாஂஷூ஦்பவோ பாநுஃ ஷஷபிஂ஦ுஃ ஸுரேஷ்வரஃ |
ஔஷ஧ஂ ஜ஗தஃ ஸேதுஃ ஸத்ய஧ர்மபராக்ரமஃ || 31 ||

பூதபவ்யபவந்நா஥ஃ பவநஃ பாவநோ஽நலஃ |
காமஹா காமக௃த்காஂதஃ காமஃ காமப்ர஦ஃ ப்ரபுஃ || 32 ||

யு஗ா஦ி க௃஦்யு஗ாவர்தோ நைகமாயோ மஹாஷநஃ |
அ஦௃ஷ்யோ வ்யக்தரூபஷ்ச ஸஹஸ்ரஜி஦நஂதஜித் || 33 ||

இஷ்டோ஽விஷிஷ்டஃ ஷிஷ்டேஷ்டஃ ஷி஖ஂ஡ீ நஹுஷோ வ௃ஷஃ |
க்ரோ஧ஹா க்ரோ஧க௃த்கர்தா விஷ்வபாஹுர்மஹீ஧ரஃ || 34 ||

அச்யுதஃ ப்ர஥ிதஃ ப்ராணஃ ப்ராண஦ோ வாஸவாநுஜஃ |
அபாஂநி஧ிர஧ிஷ்஠ாநமப்ரமத்தஃ ப்ரதிஷ்஠ிதஃ || 35 ||

ஸ்கஂ஦ஃ ஸ்கஂ஦஧ரோ ஧ுர்யோ வர஦ோ வாயுவாஹநஃ |
வாஸு஦ேவோ ப௃ஹ஦்பாநுரா஦ி஦ேவஃ புரஂ஧ரஃ || 36 ||

அஷோகஸ்தாரணஸ்தாரஃ ஷூரஃ ஷௌரிர்ஜநேஷ்வரஃ |
அநுகூலஃ ஷதாவர்தஃ ப஦்மீ ப஦்மநிபேக்ஷணஃ || 37 ||

ப஦்மநாபோ஽ரவிஂ஦ாக்ஷஃ ப஦்ம஗ர்பஃ ஷரீரப௃த் |
மஹர்஧ிர௃஦்஧ோ வ௃஦்஧ாத்மா மஹாக்ஷோ ஗ரு஡஧்வஜஃ || 38 ||

அதுலஃ ஷரபோ பீமஃ ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ஹரிஃ |
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவாந் ஸமிதிஂஜயஃ || 39 ||

விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்஗ோ ஹேதுர்஦ாமோ஦ரஃ ஸஹஃ |
மஹீ஧ரோ மஹாபா஗ோ வே஗வாநமிதாஷநஃ || 4௦ ||

உ஦்பவஃ, க்ஷோபணோ ஦ேவஃ ஷ்ரீ஗ர்பஃ பரமேஷ்வரஃ |
கரணஂ காரணஂ கர்தா விகர்தா ஗ஹநோ ஗ுஹஃ || 41 ||

வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்஥ாநஃ ஸஂஸ்஥ாநஃ ஸ்஥ாந஦ோ ஧்ருவஃ |
பரர்஧ிஃ பரமஸ்பஷ்டஃ துஷ்டஃ புஷ்டஃ ஷுபேக்ஷணஃ || 42 ||

ராமோ விராமோ விரஜோ மார்஗ோநேயோ நயோ஽நயஃ |
வீரஃ ஷக்திமதாஂ ஷ்ரேஷ்஠ோ ஧ர்மோ஧ர்ம வி஦ுத்தமஃ || 43 ||

வைகுஂ஠ஃ புருஷஃ ப்ராணஃ ப்ராண஦ஃ ப்ரணவஃ ப௃஥ுஃ |
ஹிரண்ய஗ர்பஃ ஷத்ரு஘்நோ வ்யாப்தோ வாயுர஧ோக்ஷஜஃ || 44 ||

஋துஃ ஸு஦ர்ஷநஃ காலஃ பரமேஷ்஠ீ பரி஗்ரஹஃ |
உ஗்ரஃ ஸஂவத்ஸரோ ஦க்ஷோ விஷ்ராமோ விஷ்வ஦க்ஷிணஃ || 45 ||

விஸ்தாரஃ ஸ்஥ாவர ஸ்஥ாணுஃ ப்ரமாணஂ பீஜமவ்யயஂ |
அர்஥ோ஽நர்஥ோ மஹாகோஷோ மஹாபோ஗ோ மஹா஧நஃ || 46 ||

அநிர்விண்ணஃ ஸ்஥விஷ்஠ோ பூ஦்஧ர்மயூபோ மஹாம஖ஃ |
நக்ஷத்ரநேமிர்நக்ஷத்ரீ க்ஷமஃ, க்ஷாமஃ ஸமீஹநஃ || 47 ||

யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஷ்ச க்ரதுஃ ஸத்ரஂ ஸதாஂ஗திஃ |
ஸர்வ஦ர்ஷீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞாநமுத்தமஂ || 48 ||

ஸுவ்ரதஃ ஸுமு஖ஃ ஸூக்ஷ்மஃ ஸு஘ோஷஃ ஸு஖஦ஃ ஸுஹ௃த் |
மநோஹரோ ஜிதக்ரோ஧ோ வீர பாஹுர்வி஦ாரணஃ || 49 ||

ஸ்வாபநஃ ஸ்வவஷோ வ்யாபீ நைகாத்மா நைககர்மக௃த்| |
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்ந஗ர்போ ஧நேஷ்வரஃ || 5௦ ||

஧ர்ம஗ுப்஧ர்மக௃஦்஧ர்மீ ஸ஦ஸத்க்ஷரமக்ஷரம்||
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்த்ராஂஷுர்வி஧ாதா க௃தலக்ஷணஃ || 51 ||

஗பஸ்திநேமிஃ ஸத்த்வஸ்஥ஃ ஸிஂஹோ பூத மஹேஷ்வரஃ |
ஆ஦ி஦ேவோ மஹா஦ேவோ ஦ேவேஷோ ஦ேவப௃஦்஗ுருஃ || 52 ||

உத்தரோ ஗ோபதிர்஗ோப்தா ஜ்ஞாந஗ம்யஃ புராதநஃ |
ஷரீர பூதப௃஦் போக்தா கபீஂ஦்ரோ பூரி஦க்ஷிணஃ || 53 ||

ஸோமபோ஽ம௃தபஃ ஸோமஃ புருஜித் புருஸத்தமஃ |
விநயோ ஜயஃ ஸத்யஸஂ஧ோ ஦ாஷார்ஹஃ ஸாத்வதாஂ பதிஃ || 54 ||

ஜீவோ விநயிதா ஸாக்ஷீ முகுஂ஦ோ஽மித விக்ரமஃ |
அஂபோநி஧ிரநஂதாத்மா மஹோ஦஧ி ஷயோஂதகஃ || 55 ||

அஜோ மஹார்ஹஃ ஸ்வாபாவ்யோ ஜிதாமித்ரஃ ப்ரமோ஦நஃ |
ஆநஂ஦ோ஽நஂ஦நோநஂ஦ஃ ஸத்ய஧ர்மா த்ரிவிக்ரமஃ || 56 ||

மஹர்ஷிஃ கபிலாசார்யஃ க௃தஜ்ஞோ மே஦ிநீபதிஃ |
த்ரிப஦ஸ்த்ரி஦ஷா஧்யக்ஷோ மஹாஷ௃ஂ஗ஃ க௃தாஂதக௃த் || 57 ||

மஹாவராஹோ ஗ோவிஂ஦ஃ ஸுஷேணஃ கநகாஂ஗஦ீ |
஗ுஹ்யோ ஗பீரோ ஗ஹநோ ஗ுப்தஷ்சக்ர ஗஦ா஧ரஃ || 58 ||

வே஧ாஃ ஸ்வாஂ஗ோ஽ஜிதஃ க௃ஷ்ணோ ஦௃஢ஃ ஸஂகர்ஷணோ஽ச்யுதஃ |
வருணோ வாருணோ வ௃க்ஷஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாமநாஃ || 59 ||

ப஗வாந் ப஗ஹா஽஽நஂ஦ீ வநமாலீ ஹலாயு஧ஃ |
ஆ஦ித்யோ ஜ்யோதிரா஦ித்யஃ ஸஹிஷ்ணுர்஗திஸத்தமஃ || 6௦ ||

ஸு஧ந்வா ஖ஂ஡பரஷுர்஦ாருணோ ஦்ரவிணப்ர஦ஃ |
஦ிவஃஸ்ப௃க் ஸர்வ஦௃஗்வ்யாஸோ வாசஸ்பதிரயோநிஜஃ || 61 ||

த்ரிஸாமா ஸாம஗ஃ ஸாம நிர்வாணஂ பேஷஜஂ பிஷக் |
ஸந்யாஸக௃ச்஛மஃ ஷாஂதோ நிஷ்஠ா ஷாஂதிஃ பராயணம்| 62 ||

ஷுபாஂ஗ஃ ஷாஂதி஦ஃ ஸ்ரஷ்டா குமு஦ஃ குவலேஷயஃ |
஗ோஹிதோ ஗ோபதிர்஗ோப்தா வ௃ஷபாக்ஷோ வ௃ஷப்ரியஃ || 63 ||

அநிவர்தீ நிவ௃த்தாத்மா ஸஂக்ஷேப்தா க்ஷேமக௃ச்஛ிவஃ |
ஷ்ரீவத்ஸவக்ஷாஃ ஷ்ரீவாஸஃ ஷ்ரீபதிஃ ஷ்ரீமதாஂவரஃ || 64 ||

ஷ்ரீ஦ஃ ஷ்ரீஷஃ ஷ்ரீநிவாஸஃ ஷ்ரீநி஧ிஃ ஷ்ரீவிபாவநஃ |
ஷ்ரீ஧ரஃ ஷ்ரீகரஃ ஷ்ரேயஃ ஷ்ரீமாஂல்லோகத்ரயாஷ்ரயஃ || 65 ||

ஸ்வக்ஷஃ ஸ்வஂ஗ஃ ஷதாநஂ஦ோ நஂ஦ிர்ஜ்யோதிர்஗ணேஷ்வரஃ |
விஜிதாத்மா஽வி஧ேயாத்மா ஸத்கீர்திச்஛ிந்நஸஂஷயஃ || 66 ||

உ஦ீர்ணஃ ஸர்வதஷ்சக்ஷுரநீஷஃ ஷாஷ்வதஸ்஥ிரஃ |
பூஷயோ பூஷணோ பூதிர்விஷோகஃ ஷோகநாஷநஃ || 67 ||

அர்சிஷ்மாநர்சிதஃ குஂபோ விஷு஦்஧ாத்மா விஷோ஧நஃ |
அநிரு஦்஧ோ஽ப்ரதிர஥ஃ ப்ர஦்யும்நோ஽மிதவிக்ரமஃ || 68 ||

காலநேமிநிஹா வீரஃ ஷௌரிஃ ஷூரஜநேஷ்வரஃ |
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஷஃ கேஷவஃ கேஷிஹா ஹரிஃ || 69 ||

காம஦ேவஃ காமபாலஃ காமீ காஂதஃ க௃தா஗மஃ |
அநிர்஦ேஷ்யவபுர்விஷ்ணுர்வீரோ஽நஂதோ ஧நஂஜயஃ || 7௦ ||

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக௃஦் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்஧நஃ |
ப்ரஹ்மவி஦் ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரியஃ || 71 ||

மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோர஗ஃ |
மஹாக்ரதுர்மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவிஃ || 72 ||

ஸ்தவ்யஃ ஸ்தவப்ரியஃ ஸ்தோத்ரஂ ஸ்துதிஃ ஸ்தோதா ரணப்ரியஃ |
பூர்ணஃ பூரயிதா புண்யஃ புண்யகீர்திரநாமயஃ || 73 ||

மநோஜவஸ்தீர்஥கரோ வஸுரேதா வஸுப்ர஦ஃ |
வஸுப்ர஦ோ வாஸு஦ேவோ வஸுர்வஸுமநா ஹவிஃ || 74 ||

ஸ஦்஗திஃ ஸத்க௃திஃ ஸத்தா ஸ஦்பூதிஃ ஸத்பராயணஃ |
ஷூரஸேநோ ய஦ுஷ்ரேஷ்஠ஃ ஸந்நிவாஸஃ ஸுயாமுநஃ || 75 ||

பூதாவாஸோ வாஸு஦ேவஃ ஸர்வாஸுநிலயோ஽நலஃ |
஦ர்பஹா ஦ர்ப஦ோ ஦௃ப்தோ ஦ுர்஧ரோ஽஥ாபராஜிதஃ || 76 ||

விஷ்வமூர்திர்மஹாமூர்திர்஦ீப்தமூர்திரமூர்திமாந் |
அநேகமூர்திரவ்யக்தஃ ஷதமூர்திஃ ஷதாநநஃ || 77 ||

ஏகோ நைகஃ ஸவஃ கஃ கிஂ யத்தத் ப஦மநுத்தமஂ |
லோகபஂ஧ுர்லோகநா஥ோ மா஧வோ பக்தவத்ஸலஃ || 78 ||

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாஂ஗ோ வராஂ஗ஷ்சஂ஦நாஂ஗஦ீ |
வீரஹா விஷமஃ ஷூந்யோ ஘௃தாஷீரசலஷ்சலஃ || 79 ||

அமாநீ மாந஦ோ மாந்யோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோக஧௃க் |
ஸுமே஧ா மே஧ஜோ ஧ந்யஃ ஸத்யமே஧ா ஧ரா஧ரஃ || 8௦ ||

தேஜோ஽வ௃ஷோ ஦்யுதி஧ரஃ ஸர்வஷஸ்த்ரப௃தாஂவரஃ |
ப்ர஗்ரஹோ நி஗்ரஹோ வ்ய஗்ரோ நைகஷ௃ஂ஗ோ ஗஦ா஗்ரஜஃ || 81 ||

சதுர்மூர்தி ஷ்சதுர்பாஹு ஷ்சதுர்வ்யூஹ ஷ்சதுர்஗திஃ |
சதுராத்மா சதுர்பாவஷ்சதுர்வே஦வி஦ேகபாத் || 82 ||

ஸமாவர்தோ஽நிவ௃த்தாத்மா ஦ுர்ஜயோ ஦ுரதிக்ரமஃ |
஦ுர்லபோ ஦ுர்஗மோ ஦ுர்஗ோ ஦ுராவாஸோ ஦ுராரிஹா || 83 ||

ஷுபாஂ஗ோ லோகஸாரஂ஗ஃ ஸுதஂதுஸ்தஂதுவர்஧நஃ |
இஂ஦்ரகர்மா மஹாகர்மா க௃தகர்மா க௃தா஗மஃ || 84 ||

உ஦்பவஃ ஸுஂ஦ரஃ ஸுஂ஦ோ ரத்நநாபஃ ஸுலோசநஃ |
அர்கோ வாஜஸநஃ ஷ௃ஂ஗ீ ஜயஂதஃ ஸர்வவிஜ்ஜயீ || 85 ||

ஸுவர்ணபிஂ஦ுரக்ஷோப்யஃ ஸர்வவா஗ீஷ்வரேஷ்வரஃ |
மஹாஹ௃஦ோ மஹா஗ர்தோ மஹாபூதோ மஹாநி஧ிஃ || 86 ||

குமு஦ஃ குஂ஦ரஃ குஂ஦ஃ பர்ஜந்யஃ பாவநோ஽நிலஃ |
அம௃தாஷோ஽ம௃தவபுஃ ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வதோமு஖ஃ || 87 ||

ஸுலபஃ ஸுவ்ரதஃ ஸி஦்஧ஃ ஷத்ருஜிச்஛த்ருதாபநஃ |
ந்ய஗்ரோ஧ோ஽஦ுஂபரோ஽ஷ்வத்஥ஷ்சாணூராஂ஧்ர நிஷூ஦நஃ || 88 ||

ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வஃ ஸப்தை஧ாஃ ஸப்தவாஹநஃ |
அமூர்திரந஘ோ஽சிஂத்யோ பயக௃஦்பயநாஷநஃ || 89 ||

அணுர்ப௃ஹத்க௃ஷஃ ஸ்஥ூலோ ஗ுணப௃ந்நிர்஗ுணோ மஹாந் |
அ஧௃தஃ ஸ்வ஧௃தஃ ஸ்வாஸ்யஃ ப்ரா஗்வஂஷோ வஂஷவர்஧நஃ || 9௦ ||

பாரப௃த் க஥ிதோ யோ஗ீ யோ஗ீஷஃ ஸர்வகாம஦ஃ |
ஆஷ்ரமஃ ஷ்ரமணஃ, க்ஷாமஃ ஸுபர்ணோ வாயுவாஹநஃ || 91 ||

஧நுர்஧ரோ ஧நுர்வே஦ோ ஦ஂ஡ோ ஦மயிதா ஦மஃ |
அபராஜிதஃ ஸர்வஸஹோ நியஂதா஽நியமோ஽யமஃ || 92 ||

ஸத்த்வவாந் ஸாத்த்விகஃ ஸத்யஃ ஸத்ய஧ர்மபராயணஃ |
அபிப்ராயஃ ப்ரியார்ஹோ஽ர்ஹஃ ப்ரியக௃த் ப்ரீதிவர்஧நஃ || 93 ||

விஹாயஸ஗திர்ஜ்யோதிஃ ஸுருசிர்ஹுதபு஗்விபுஃ |
ரவிர்விரோசநஃ ஸூர்யஃ ஸவிதா ரவிலோசநஃ || 94 ||

அநஂதோ ஹுதபு஗்போக்தா ஸு஖஦ோ நைகஜோ஽஗்ரஜஃ |
அநிர்விண்ணஃ ஸ஦ாமர்ஷீ லோக஧ிஷ்஠ாநம஦்புதஃ || 95 ||

ஸநாத்ஸநாதநதமஃ கபிலஃ கபிரவ்யயஃ |
ஸ்வஸ்தி஦ஃ ஸ்வஸ்திக௃த்ஸ்வஸ்திஃ ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்தி஦க்ஷிணஃ || 96 ||

அரௌ஦்ரஃ குஂ஡லீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜிதஷாஸநஃ |
ஷப்஦ாதி஗ஃ ஷப்஦ஸஹஃ ஷிஷிரஃ ஷர்வரீகரஃ || 97 ||

அக்ரூரஃ பேஷலோ ஦க்ஷோ ஦க்ஷிணஃ, க்ஷமிணாஂவரஃ |
வி஦்வத்தமோ வீதபயஃ புண்யஷ்ரவணகீர்தநஃ || 98 ||

உத்தாரணோ ஦ுஷ்க௃திஹா புண்யோ ஦ுஃஸ்வப்நநாஷநஃ |
வீரஹா ரக்ஷணஃ ஸஂதோ ஜீவநஃ பர்யவஸ்஥ிதஃ || 99 ||

அநஂதரூபோ஽நஂத ஷ்ரீர்ஜிதமந்யுர்பயாபஹஃ |
சதுரஷ்ரோ ஗பீராத்மா வி஦ிஷோ வ்யா஦ிஷோ ஦ிஷஃ || 1௦௦ ||

அநா஦ிர்பூர்புவோ லக்ஷ்மீஃ ஸுவீரோ ருசிராஂ஗஦ஃ |
ஜநநோ ஜநஜந்மா஦ிர்பீமோ பீமபராக்ரமஃ || 1௦1 ||

ஆ஧ாரநிலயோ஽஧ாதா புஷ்பஹாஸஃ ப்ரஜா஗ரஃ |
ஊர்஧்வ஗ஃ ஸத்ப஥ாசாரஃ ப்ராண஦ஃ ப்ரணவஃ பணஃ || 1௦2 ||

ப்ரமாணஂ ப்ராணநிலயஃ ப்ராணப௃த் ப்ராணஜீவநஃ |
தத்த்வஂ தத்த்வவி஦ேகாத்மா ஜந்மம௃த்யுஜராதி஗ஃ || 1௦3 ||

பூர்புவஃ ஸ்வஸ்தருஸ்தாரஃ ஸவிதா ப்ரபிதாமஹஃ |
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்வா யஜ்ஞாஂ஗ோ யஜ்ஞவாஹநஃ || 1௦4 ||

யஜ்ஞப௃஦் யஜ்ஞக௃஦் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸா஧நஃ |
யஜ்ஞாஂதக௃஦் யஜ்ஞ஗ுஹ்யமந்நமந்நா஦ ஏவ ச || 1௦5 ||

ஆத்மயோநிஃ ஸ்வயஂஜாதோ வை஖ாநஃ ஸாம஗ாயநஃ |
஦ேவகீநஂ஦நஃ ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஷஃ பாபநாஷநஃ || 1௦6 ||

ஷஂ஖ப௃ந்நஂ஦கீ சக்ரீ ஷாரஂ஗஧ந்வா ஗஦ா஧ரஃ |
ர஥ாஂ஗பாணிரக்ஷோப்யஃ ஸர்வப்ரஹரணாயு஧ஃ || 1௦7 ||

ஷ்ரீ ஸர்வப்ரஹரணாயு஧ ஓஂ நம இதி |

வநமாலீ ஗஦ீ ஷாரஂ஗ீ ஷஂ஖ீ சக்ரீ ச நஂ஦கீ |
ஷ்ரீமாந்நாராயணோ விஷ்ணுர்வாஸு஦ேவோ஽பிரக்ஷது || 1௦8 ||

ஷ்ரீ வாஸு஦ேவோ஽பிரக்ஷது ஓஂ நம இதி |

உத்தர பா஗ஂ

பலஷ்ருதிஃ
இதீ஦ஂ கீர்தநீயஸ்ய கேஷவஸ்ய மஹாத்மநஃ |
நாம்நாஂ ஸஹஸ்ரஂ ஦ிவ்யாநாமஷேஷேண ப்ரகீர்திதம்| || 1 ||

ய இ஦ஂ ஷ௃ணுயாந்நித்யஂ யஷ்சாபி பரிகீர்தயேத்||
நாஷுபஂ ப்ராப்நுயாத் கிஂசித்ஸோ஽முத்ரேஹ ச மாநவஃ || 2 ||

வே஦ாஂத஗ோ ப்ராஹ்மணஃ ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத் |
வைஷ்யோ ஧நஸம௃஦்஧ஃ ஸ்யாத் ஷூ஦்ரஃ ஸு஖மவாப்நுயாத் || 3 ||

஧ர்மார்஥ீ ப்ராப்நுயா஦்஧ர்மமர்஥ார்஥ீ சார்஥மாப்நுயாத் |
காமாநவாப்நுயாத் காமீ ப்ரஜார்஥ீ ப்ராப்நுயாத்ப்ரஜாம்| || 4 ||

பக்திமாந் யஃ ஸ஦ோத்஥ாய ஷுசிஸ்த஦்஗தமாநஸஃ |
ஸஹஸ்ரஂ வாஸு஦ேவஸ்ய நாம்நாமேதத் ப்ரகீர்தயேத் || 5 ||

யஷஃ ப்ராப்நோதி விபுலஂ ஜ்ஞாதிப்ரா஧ாந்யமேவ ச |
அசலாஂ ஷ்ரியமாப்நோதி ஷ்ரேயஃ ப்ராப்நோத்யநுத்தமம்| || 6 ||

ந பயஂ க்வசி஦ாப்நோதி வீர்யஂ தேஜஷ்ச விஂ஦தி |
பவத்யரோ஗ோ ஦்யுதிமாந் பலரூப ஗ுணாந்விதஃ || 7 ||

ரோ஗ார்தோ முச்யதே ரோ஗ா஦்ப஦்஧ோ முச்யேத பஂ஧நாத் |
பயாந்முச்யேத பீதஸ்து முச்யேதாபந்ந ஆப஦ஃ || 8 ||

஦ுர்஗ாண்யதிதரத்யாஷு புருஷஃ புருஷோத்தமம் |
ஸ்துவந்நாமஸஹஸ்ரேண நித்யஂ பக்திஸமந்விதஃ || 9 ||

வாஸு஦ேவாஷ்ரயோ மர்த்யோ வாஸு஦ேவபராயணஃ |
ஸர்வபாபவிஷு஦்஧ாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸநாதநம்| || 1௦ ||

ந வாஸு஦ேவ பக்தாநாமஷுபஂ வி஦்யதே க்வசித் |
ஜந்மம௃த்யுஜராவ்யா஧ிபயஂ நைவோபஜாயதே || 11 ||

இமஂ ஸ்தவம஧ீயாநஃ ஷ்ர஦்஧ாபக்திஸமந்விதஃ |
யுஜ்யேதாத்ம ஸு஖க்ஷாஂதி ஷ்ரீ஧௃தி ஸ்ம௃தி கீர்திபிஃ || 12 ||

ந க்ரோ஧ோ ந ச மாத்ஸர்யஂ ந லோபோ நாஷுபாமதிஃ |
பவஂதி க௃தபுண்யாநாஂ பக்தாநாஂ புருஷோத்தமே || 13 ||

஦்யௌஃ ஸசஂ஦்ரார்கநக்ஷத்ரா ஖ஂ ஦ிஷோ பூர்மஹோ஦஧ிஃ |
வாஸு஦ேவஸ்ய வீர்யேண வி஧௃தாநி மஹாத்மநஃ || 14 ||

ஸஸுராஸுர஗ஂ஧ர்வஂ ஸயக்ஷோர஗ராக்ஷஸஂ |
ஜ஗஦்வஷே வர்ததே஦ஂ க௃ஷ்ணஸ்ய ஸ சராசரம்| || 15 ||

இஂ஦்ரியாணி மநோபு஦்஧ிஃ ஸத்த்வஂ தேஜோ பலஂ ஧௃திஃ |
வாஸு஦ேவாத்மகாந்யாஹுஃ, க்ஷேத்ரஂ க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச || 16 ||

ஸர்வா஗மாநாமாசாரஃ ப்ர஥மஂ பரிகல்பதே |
ஆசரப்ரபவோ ஧ர்மோ ஧ர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுதஃ || 17 ||

஋ஷயஃ பிதரோ ஦ேவா மஹாபூதாநி ஧ாதவஃ |
ஜஂ஗மாஜஂ஗மஂ சே஦ஂ ஜ஗ந்நாராயணோ஦்பவஂ || 18 ||

யோ஗ோஜ்ஞாநஂ த஥ா ஸாஂ஖்யஂ வி஦்யாஃ ஷில்பா஦ிகர்ம ச |
வே஦ாஃ ஷாஸ்த்ராணி விஜ்ஞாநமேதத்ஸர்வஂ ஜநார்஦நாத் || 19 ||

ஏகோ விஷ்ணுர்மஹ஦்பூதஂ ப௃஥஗்பூதாந்யநேகஷஃ |
த்ரீஂலோகாந்வ்யாப்ய பூதாத்மா புஂக்தே விஷ்வபு஗வ்யயஃ || 2௦ ||

இமஂ ஸ்தவஂ ப஗வதோ விஷ்ணோர்வ்யாஸேந கீர்திதஂ |
ப஠ே஦்ய இச்சேத்புருஷஃ ஷ்ரேயஃ ப்ராப்துஂ ஸு஖ாநி ச || 21 ||

விஷ்வேஷ்வரமஜஂ ஦ேவஂ ஜ஗தஃ ப்ரபுமவ்யயம்|
பஜஂதி யே புஷ்கராக்ஷஂ ந தே யாஂதி பராபவஂ || 22 ||

ந தே யாஂதி பராபவஂ ஓஂ நம இதி |

அர்ஜுந உவாச
ப஦்மபத்ர விஷாலாக்ஷ ப஦்மநாப ஸுரோத்தம |
பக்தாநா மநுரக்தாநாஂ த்ராதா பவ ஜநார்஦ந || 23 ||

ஷ்ரீப஗வாநுவாச
யோ மாஂ நாமஸஹஸ்ரேண ஸ்தோதுமிச்஛தி பாஂ஡வ |
ஸோ஽ஹமேகேந ஷ்லோகேந ஸ்துத ஏவ ந ஸஂஷயஃ || 24 ||

ஸ்துத ஏவ ந ஸஂஷய ஓஂ நம இதி |

வ்யாஸ உவாச
வாஸநா஦்வாஸு஦ேவஸ்ய வாஸிதஂ புவநத்ரயம் |
ஸர்வபூதநிவாஸோ஽ஸி வாஸு஦ேவ நமோ஽ஸ்து தே || 25 ||

ஷ்ரீவாஸு஦ேவ நமோஸ்துத ஓஂ நம இதி |

பார்வத்யுவாச
கேநோபாயேந ல஘ுநா விஷ்ணோர்நாமஸஹஸ்ரகஂ |
ப஠்யதே பஂ஡ிதைர்நித்யஂ ஷ்ரோதுமிச்஛ாம்யஹஂ ப்ரபோ || 26 ||

ஈஷ்வர உவாச
ஷ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மநோரமே |
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யஂ ராமநாம வராநநே || 27 ||

ஷ்ரீராம நாம வராநந ஓஂ நம இதி |

ப்ரஹ்மோவாச
நமோ஽ஸ்த்வநஂதாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ரபா஦ாக்ஷிஷிரோருபாஹவே |
ஸஹஸ்ரநாம்நே புருஷாய ஷாஷ்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யு஗஧ாரிணே நமஃ || 28 ||

ஷ்ரீ ஸஹஸ்ரகோடீ யு஗஧ாரிணே நம ஓஂ நம இதி |

ஸஂஜய உவாச
யத்ர யோ஗ேஷ்வரஃ க௃ஷ்ணோ யத்ர பார்஥ோ ஧நுர்஧ரஃ |
தத்ர ஷ்ரீர்விஜயோ பூதிர்஧்ருவா நீதிர்மதிர்மம || 29 ||

ஷ்ரீ ப஗வாந் உவாச
அநந்யாஷ்சிஂதயஂதோ மாஂ யே ஜநாஃ பர்யுபாஸதே |
தேஷாஂ நித்யாபியுக்தாநாஂ யோ஗க்ஷேமஂ வஹாம்யஹம்| || 3௦ ||

பரித்ராணாய ஸா஧ூநாஂ விநாஷாய ச ஦ுஷ்க௃தாம்| |
஧ர்மஸஂஸ்஥ாபநார்஥ாய ஸஂபவாமி யு஗ே யு஗ே || 31 ||

ஆர்தாஃ விஷண்ணாஃ ஷி஥ிலாஷ்ச பீதாஃ ஘ோரேஷு ச வ்யா஧ிஷு வர்தமாநாஃ |
ஸஂகீர்த்ய நாராயணஷப்஦மாத்ரஂ விமுக்த஦ுஃ஖ாஃ ஸு஖ிநோ பவஂதி || 32 ||

காயேந வாசா மநஸேஂ஦்ரியைர்வா பு஦்஧்யாத்மநா வா ப்ரக௃தேஃ ஸ்வபாவாத் |
கரோமி ய஦்யத்ஸகலஂ பரஸ்மை நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி || 33 ||

ய஦க்ஷர ப஦ப்ரஷ்டஂ மாத்ராஹீநஂ து ய஦்பவேத்
த஥்ஸர்வஂ க்ஷம்யதாஂ ஦ேவ நாராயண நமோ஽ஸ்து தே |
விஸர்஗ பிஂ஦ு மாத்ராணி ப஦பா஦ாக்ஷராணி ச
ந்யூநாநி சாதிரிக்தாநி க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தமஃ ||

bottom of page